Twoje wyborcze terminy

Głosowanie przez pełnomocnika

Do 19 czerwca możesz złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach. Pełnomocnik może udać się w dniu wyborów do lokalu wyborczego i w Twoim – wyborcy imieniu oddać głos.
Kto może upoważnić pełnomocnika do głosowania w swoim imieniu? Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.
Pełnomocnikiem MOŻE być osoba  wpisana  do  rejestru  wyborców  w  tej  samej  gminie, co osoba udzielająca pełnomocnictwa, lub osoba  posiadająca  zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem NIE MOŻE być kandydat w wyborach, członek komisji wyborczej (w której pełnomocnik będzie głosować), mąż zaufania lub obserwator społeczny. Pełnomocnictwa nie może także udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.
W urzędzie gminy należy złożyć:

 •  wniosek
 • pisemną zgodę osoby, która ma być pełnomocnikiem
 •  kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności
 •  ewentualną kopię zaświadczenia o prawie do głosowania, jeśli na jej podstawie będzie głosować pełnomocnik.

W imieniu wyborcy wniosek może złożyć  np. ktoś z rodziny czy znajomych. Jeśli wyborca nie jest w stanie sam podpisać wniosku, może go podpisać osoba, która ma być pełnomocnikiem. Akt pełnomocnictwa będzie dotyczył także drugiej tury. Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo (najpóźniej 2 dni przed wyborami). Druki wniosków można znaleźć na stronie PKW: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/aktualnosci/38202

Głosowanie korespondencyjne w Polsce

Chcesz głosować korespondencyjnie w Polsce? Musisz zgłosić taki zamiar do 16 czerwca.
Jak to zrobić? Masz dwie opcje:

 • internetowo: przez platformę ePUAP TUTAJ: https://tiny.pl/79bzs  wymagany jest Profil Zaufany lub e-dowód,
 • w urzędzie gminy, w której jesteś w spisie wyborców.

Żeby dokonać pisemnego zgłoszenia w urzędzie przygotuj:

 • dokument tożsamości;
 • zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (dostępne TUTAJ: https://tiny.pl/7wck2),

Zgłoszenie pisemne można zanieść osobiście lub wysłać pocztą. Najlepiej upewnij się np. na stronie swojego urzędu, w jaki sposób przyjmuje zgłoszenia.
Adres wysyłki pakietu musi być adresem na terenie gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców.
Zgłoszenie automatycznie dotyczy także drugiej tury głosowania. Drugi pakiet zostanie wysłany na ten sam adres.

Ważne! W której gminie złożyć wniosek jeśli chcesz zagłosować korespondencyjnie?

Jeśli nigdy nigdzie nie dopisywałaś/eś się do rejestru wyborców, obowiązuje Cię urząd gminy właściwy dla Twojego miejsca zameldowania.
Jeżeli chcesz zagłosować korespondencyjnie w innej gminie niż ta, w której jest w spisie wyborców, przed zgłoszeniem chęci głosowania korespondencyjnego musisz najpierw dopisać się do spisu w tej gminie.
Jeśli dopisywałaś/eś się do spisu wyborców przed 10 maja, ten wniosek już nie obowiązuje i musisz dopisać się ponownie.

Pakiet wyborczy zostanie do Ciebie wysłany do 23 czerwca.

SZCZEGÓLNE PRZYPADKI:
Osoby niepełnosprawne mogą w zgłoszeniu poprosić o dostarczenie pakietu pod same drzwi.
Osoby w przymusowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w domu otrzymają pakiet do drzwi. Te osoby obowiązują również dłuższe terminy zgłoszeń: do 23 czerwca 2020 r., jeśli będą w kwarantannie/izolacji w dniu wyborów lub do 26 czerwca 2020 r., jeśli kwarantanna/izolacja zaczęła się po 23 czerwca 2020 r.
Ważne! Jeśli zgłosisz chęć głosowania korespondencyjnego i pakiet wyborczy został już do Ciebie wysłany, nie możesz wyrobić zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu.

Głosowanie korespondencyjne za granicą

Wyborco zagraniczny możesz zagłosować!! Wyłącznie osobiście, osobiście lub korespondencyjnie, tak jak wyborcy w kraju lub tylko korespondencyjnie w zależności od obwodu oraz kraju, w którym został utworzony. Skomplikowane, prawda?
Tylko korespondencyjnie głosujesz, jeśli w dniu wyborów będziesz w jednym z tych krajów: Belgia, Argentyna, Francja, Hiszpania, Kanada, Luksemburg, Kolumbia, Filipiny, Maroko, Królestwo Niderlandów, Niemcy, Norwegia, Portugalia, USA, Szwajcaria, Wielka Brytania i Irlandia Północna, Włochy, Tajlandia.
Ale są wyjątki: np. w Rosji oraz Australii można zagłosować wyłącznie korespondencyjnie lub w sposób mieszany w zależności od lokalizacji obwodu do głosowania, w Austrii nie wszystkie obwody będą obsługiwały głosowanie korespondencyjne, niektóre umożliwią tylko osobiste głosowanie.
Pełną listę obwodów z oznaczeniem, jakie są możliwości głosowania znajdziecie tutaj: https://tiny.pl/7wr9w

Planujesz zmienić miejsce głosowania w drugiej turze? Wyborca wpisany do spisu wyborców w danym obwodzie głosowania, jest w nim wpisany automatycznie na obie tury. Jeśli ktoś chce zagłosować w drugiej turze w innym miejscu, musi od konsula pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania.
Planujesz w pierwszej turze głosować osobiście, a w drugiej korespondencyjnie? Po dniu pierwszego głosowania, do 29 czerwca, możesz taki zamiar zgłosić konsulowi w kraju, w którym przebywasz.

Jak zagłosujesz 28 czerwca?

Pliki do pobrania

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 127 ust. 1 Konstytucji, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Zasada powszechności wyborów oznacza, że każdy osoba uprawniona do głosowania (czyli posiadająca czynne prawo wyborcze) powinna mieć możliwość oddania głosu. Władze nie mogą pozbawiać nikogo, komu Konstytucja przyznaje prawa wyborcze, prawa do głosowania, ani też utrudniać oddania głosu – ani poprzez uchwalanie ustaw, ani też poprzez działania faktyczne. Wprowadzane obecnie przez rządzących zmiany w sposobach głosowania mogą doprowadzić do tego, że część wyborców nie będzie mogła oddać głosów, na przykład ze względu na kwarantannę, pobyt w miejscu innym niż miejsce meldunku i niemożność dopisania się do rejestru wyborców lub pobyt za granicą.

PLIKI DO POBRANIA 

WŁĄCZ SIĘ

Pomóż nam zbierać przypadki niemożności zagłosowania wypełniając powyborczą ankietę (będzie dostępna tutaj) lub przesłanie swojej historii (np. niemożności dopisania się do spisu wyborców) mailem na adres: inicjatywa@hfhr.pl

INFOGRAFIKI

KONTAKT

 

 

 

 

Złóż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Podejrzewamy Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobrę o to, że działając podstępnie, uniemożliwili Polkom i Polakom udział w wyborach Prezydenta RP. Wyżej wymienieni politycy doprowadzili do tego, że w ustawie mającej na celu wprowadzenie szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zostały również wprowadzone przepisy pozbawiające Państwową Komisję Wyborczą wpływu na organizację wyborów. Ustawę tę trudno byłoby odrzucić, z uwagi na konieczność niezwłocznego wprowadzenia niezbędnych rozwiązań dotyczących sfery życia gospodarczego i społecznego. Podkreślamy przy tym, że takie działanie nie tylko rażąco narusza zasady przyzwoitej legislacji, które powinny obowiązywać w demokratycznym państwie prawa, lecz także znajduje niepokojące analogie w historii parlamentaryzmu naszego zachodniego sąsiada (w 1968 roku w Republice Federalnej Niemiec, przy okazji nowelizowania ustawy o ruchu drogowym, wprowadzono do niej przepisy amnestionujące sprawców kierowniczych hitlerowskich zbrodni ludobójstwa).
Podejrzewamy członków Rady Ministrów o to, że przekroczyli swoje uprawnienia i nie dopełnili swoich obowiązków w związku z wprowadzaniem stanu klęski żywiołowej. Uważamy, że Rada Ministrów powinna była wprowadzić stan klęski żywiołowej, a nie wolno jej było inicjować uchwalania ustawy, która służyła do obejścia Konstytucji.
Przewidujemy, że nasze zawiadomienie nie spotka się z uznaniem po stronie prokuratury. Jeśli postępowanie zostanie wszczęte, to może zostać w rekordowym czasie umorzone. Nie zniechęcamy się jednak, w razie czego wniesiemy zażalenie do niezawisłego sądu.

WŁĄCZ SIĘ

W naszej opinii pokrzywdzonych w tej sprawie jest ok. 30 milionów obywatelek i obywateli naszego kraju. Każda z tych osób może zgłosić się do prokuratury jako osoba pokrzywdzona przestępstwami opisanymi w naszym zawiadomieniu. W tym celu możecie skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru. Pamiętajcie jednak, że na wysłaniu tego zgłoszeniu sprawa się nie skończy, bowiem musicie się liczyć z wezwaniem do prokuratury lub na policję celem złożenia zeznań, co nie dla każdej osoby może być komfortowe. O dalszych losach postępowania będziemy informować na bieżąco, doradzając równocześnie osobom pokrzywdzonym, co mogą zrobić.

PLIKI DO POBRANIA

KONTAKT

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

Dlaczego obserwujemy wybory?

Obserwujemy wybory w Polsce, gdyż chcemy aby były one uczciwe, transparentne i wolne od nieprawidłowości. Chcemy mieć wpływ na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz na poprawę procesu wyborczego. W trakcie monitoringu wyborczego realizujemy nasze działania w oparciu o najwyższe standardy wynikające z międzynarodowych deklaracji obserwatorów społecznych.

Jako osoby, które od lat zajmują się obserwacją wyborów nie będziemy określać mianem wyborów tego, co odbyć się ma 10 maja br., z uwagi na łamanie polskiego prawa i niespełnienie podstawowych standardów międzynarodowych. Jednakże wierzymy, że naszą rolą jako odpowiedzialnych obywateli jest rejestracja wszystkich elementów procesu wyborczego, w celu późniejszego upublicznienia wyników naszej pracy. Co więcej, wierzymy, że tylko niezależni obserwatorzy społeczni (a Fundacja Odpowiedzialna Polityka, pryncypialnie podchodzi do zasady bezstronności) mają szansę, na obecnym etapie sporu politycznego, być rzetelnym głosem wskazującym na nieprawidłowości.

PLIKI DO POBRANIA

Włącz się

Organizujemy społeczną obserwację wyborów na skalę ogólnopolską podczas „wyborów” prezydenckich w maju br. Chcemy aby nasi obserwatorzy byli obecni w:

 • gminnych obwodowych komisjach wyborczych, czyli tam, gdzie odbywać się będzie proces liczenia głosów – jednak w związku z niejasnościami prawnymi, nie mamy pewności, czy zostaniemy dopuszczeni do obserwacji w tych komisjach;
 • okręgowych komisjach wyborczych;
 • przy tzw. urnach pocztowych. Chcesz do nas dołączyć? Zgłoś się na:  http://odpowiedzialnapolityka.pl/index.php/obserwacja-wyborow-prezydenckich-2020/

Wstępna rekrutacja prowadzona była do 3 maja, jednak w sytuacji, gdy wybory zostaną przełożone, otworzymy ją ponownie.

Kontakt

projekt: Obserwatorzy w Działaniu
Twitter: @w_dzialaniu

Poznaj poglądy kandydatów

Jako wyborcy i obywatele obserwujemy sytuację bez precedensu. Wybory prezydenckie,  zarządzone na 10 maja 2020 r., nie odbyły się. Od początku epidemii w Polsce sytuacja polityczna wokół wyborów gęstniała i stawała się coraz bardziej chaotyczna, a ci, którzy na bieżąco śledzili doniesienia, np. z Sejmu, mogli poczuć się przytłoczeni mnogością możliwych scenariuszy oraz dyskutowanych rozwiązań i, nierzadko, kruczków prawnych. W takiej sytuacji łatwo poczuć zagubienie i rezygnację. Czy na coś w tym głosowaniu mamy jeszcze wpływ?

 

Dlatego MamPrawoWiedziec.pl proponuje krok w bok i skupienie się na kandydatach i ich poglądach. Wybory kiedyś się odbędą, warto więc poznać kandydatów, ich programy i obietnice wyborcze, a potem oddać głos ze świadomością tego, komu udzielamy poparcia.

Na stronie MamPrawoWiedziec.pl dostępna jest porównywarka poglądów. Dzięki niej można przekonać się, który z kandydatów mówi naszym głosem. Quiz-porównywarka składa się z 16 pytań – m.in. o ustrój, Konstytucję, klimat, politykę zagraniczną oraz przyszłość po epidemii. 

Zespół MamPrawoWiedziec.pl gromadzi także poglądy i obietnice wyborcze kandydatów na prezydenta od oficjalnego początku kampanii wyborczej. Zebrane cytaty podzielone są na sześć obszarów tematycznych: ustrój, zdrowie, klimat, edukacja, bezpieczeństwo i gospodarka.  

WŁĄCZ SIĘ

Rozwiąż quiz i sprawdź, kto mówi Twoim głosem.

 • Cytaty kandydatów na temat ustroju
 • Cytaty kandydatów na temat zdrowia
 • Cytaty kandydatów na temat klimatu
 • Cytaty kandydatów na temat edukacji
 • Cytaty kandydatów na temat bezpieczeństwa
 • Cytaty kandydatów na temat gospodarki

Pisz do kandydatów

8 z 10 kandydatów na prezydenta odpowiedziało na nasze pytania. Chciałbyś/Chciałabyś poznać poglądy Marka Jakubiaka lub Mirosława Piotrowskiego?
Powiedzcie im to!

Proponowana treść wiadomości:
Szanowny Panie,
Piszę do Pana jako do kandydata na urząd Prezydenta RP.
Uważam, że prezentowanie swoich poglądów i obietnic wyborczych to istotny element kultury politycznej. Jest to także niezbędna część kampanii wyborczej. Dzięki temu wyborcy mogą porównać poglądy kandydatów i zdecydować, na kogo oddadzą swój głos.
Tegoroczne wybory prezydenckie skomplikowała epidemia koronawirusa – jednak wybory kiedyś się odbędą.
Dlatego piszę do Pana z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl. Deklaracja poglądów to obowiązek kandydatów względem obywateli, wyborców.
Odpowiedzi można przesłać zespołowi MamPrawoWiedziec.pl na adres 61@art61.pl
Z wyrazami szacunku,

Lista kontaktów: KLIKNIJ

KONTAKT

MamPrawoWiedziec.pl
61@art61.pl
22 621 10 30

GRAFIKI DO POBRANIA

 

Czy samorząd udostępnił rejestr wyborców?

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Panoptykon, Sieć Obywatelska Watchdog Polska i Fundacja im. S. Batorego zaapelowały do wszystkich przedstawicieli administracji samorządowej o działanie zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i powstrzymanie się od przekazania Poczcie Polskiej danych zawartych w spisach wyborców.

Chodzi o sytuację, w której Poczta Polska otrzymała zadanie zorganizowania powszechnych wyborów korespondencyjnych 10 maja 2020 r. W tym celu zwróciła się mailowo do samorządów o przekazanie im list osób uprawnionych do głosowania w celu wysyłania do nich „pakietów wyborczych”.

W swoim mailu Poczta Polska powołuje się na art. 99 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r. Artykuł ten pozwala Poczcie Polskiej na żądanie danych zawartych w spisach będących w dyspozycji organu administracji publicznej (w tym wypadku: spisu wyborców), „jeśli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej”.

Organizacje podkreślają w piśmie, iż ustawa o wyborach korespondencyjnych, która została wskazana jako podstawa prawna, nie jest jeszcze obowiązującym prawem. W tej chwili analizuje ją Senat, który ma na to czas do 5 maja. Izba wyższa już zgłasza liczne zastrzeżenia do projektu Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym, że ustawa nie została jeszcze uchwalona, a tym samym nie jest na dziś obowiązującym w Polsce prawem, Poczta Polska nie bierze na ten moment udziału w organizacji wyborów, a więc pierwsza ze wskazanych w art. 99 ustawy sytuacji nie ma miejsca.

Zgodnie z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP zobowiązanie samorządów przez Pocztę Polską musi nastąpić na podstawie przepisów rangi ustawowej, które regulują te „obowiązki”. Innymi słowy, źródłem obowiązków nałożonych na Pocztę Polską, które mogłyby uzasadniać dostęp do danych, musi być ustawa, która w obecnej chwili nie została przyjęta. W szczególności, źródłem takiego obowiązku nie może być polecenie Prezesa Rady Ministrów. Premier nie może dowolnie powierzać Poczcie Polskiej zadań wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych obywateli i ingerencją w ich prywatność.

Udostępnienie Poczcie Polskiej danych osobowych zawartych w spisach wyborców stanowić będzie naruszenie art. 51 Konstytucji w związku z art. 7 Konstytucji, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Ponadto, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia przez jednostki samorządu terytorialnego, naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych określonych w RODO może na ww. jednostki nałożyć administracyjne kary pieniężne w wysokości do 100 000 zł (art. 102 ustawy o ochronie danych osobowych). Zgodnie z art. 266 § 2 Kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny, który osobie nieuprawnionej ujawnia informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega odpowiedzialności karnej do 3 lat pozbawienia wolności.

Włącz się

Obywatele mogą żądać usunięcia danych przetwarzanych przez Pocztę Polską bez podstawy prawnej. W tym celu:

 1. napisz lub zadzwoń do gminy z pytaniem, czy udostępniła Poczcie spis wyborców – wzór wniosku (Fundacja Panoptykon)
 2. (jeśli tak) napisz do Poczty Polskiej wniosek o usunięcie danych – wzór wniosku (Fundacja Panoptykon)
 3. zawiadom Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o możliwości naruszenia Twoich praw – wzór zawiadomienia (Fundacja Panoptykon)

Pliki do pobrania

Kim jesteśmy

Strona prawodoglosu.pl to zbiór treści tworzonych przez organizacje społeczne w różny sposób zaangażowane w proces wyborczy.

Treści wyborcze tworzą:
mamprawowiedziec.pl
watchdog.org.pl
batory.org.pl
hfhr.pl
odpowiedzialnapolityka.pl
panoptykon.org

Przymiotniki wyborcze

Twoje wyborcze terminy

Podstawa prawna

Złóż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Dlaczego obserwujemy wybory?

Poznaj poglądy kandydatów

Czy samorząd udostępnił rejestr wyborców?

Kim jesteśmy